Regulamin promocji („Regulamin”) pod nazwą:

„1-2-3 % … Start”

 

§1 [Organizator]

 1. Organizatorem promocji (zwanej dalej „Promocją”) jest MT2 sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Paniowicach .przy ulicy Jodłowa 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000755144, REGON: 38166578000000, NIP: 9151811439 zwana/-ny dalej: „Organizatorem”.

 

§2 [Uczestnicy]

 1. Uczestnikiem Promocji (zwanym dalej „Uczestnikiem”) może być wyłącznie osoba fizyczna która:
  1. ma pełną zdolność do czynności prawnych
  2. lub, nie ma zdolności do czynności prawnych (wówczas musi być reprezentowana przez swoich przedstawicieli ustawowych)
  3. lub, ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (wówczas osoba taka bierze udział w Promocji za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych albo opiekunów prawnych – niezbędne są zgody pisemne);
  4. posiada stały dostęp do Internetu.
 2. Z udziału w Promocji wykluczeni są pracownicy Organizatora oraz członkowie ich rodzin tj.: wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 3. Zapewnienie możliwości udziału w Promocji następuje poprzez świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Wymagania techniczne niezbędne do wzięcia udziału w Promocji są następujące:
  1. urządzenie z dostępem do sieci Internet (komputer, tablet, telefon, etc.);
  2. standardowa przeglądarka internetowa z obsługą plików typu cookie.
 5. Uczestnik może jednokrotnie/wielokrotnie brać udział w Promocji podczas jej trwania.

 

§3 [Zasady Promocji]

 1. Promocja prowadzona jest od 15.12.2020 do 01.02.2021 do godziny 23:59 lub do  wyczerpania zapasów lub jej jednostronnego odwołania przez Organizatora i jest prowadzona za pośrednictwem strony internetowej udostępnionej pod adresem: www.zywieniowiec.pl („Strona www”), na której może zostać zamieszczona informacja o odwołaniu Promocji.
 2. Promocja obejmuje wszystkie produkty: (dalej: „Produkty”).
 3. Uczestnicy, którzy w trakcie trwania promocji zapiszą się na newsletter a następnie złożą poprzez Stronę www zamówienie na Produkty otrzymają prawo do upustu w wysokości: 3%, do pierwszego zamówienia w sklepie.
 4. Prawo do upustu przysługuje tylko do pierwszego zamówienia.
 5. Realizacja prawa do upustu nastąpi przez podanie kodu podczas składania zamówienia.
 6. Realizacja zamówień promocyjnych nastąpi po opłaceniu zamówienia w sposób wybrany przez klienta podczas składania zamówienia.
 7. Rabat nie obejmuje kosztów wysyłki (nalicza się tylko od ceny Produktu).
 8. Promocja nie łączy się z innymi ofertami promocyjnymi i kodami rabatowymi udostępnianymi przez Organizatora.

§4 [Reklamacje i wykluczenia]

 1. Wszelkie reklamacje w związku z przeprowadzeniem Promocji powinny być pisemne i zawierać: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.
 2. Reklamacje powinny zostać przesłane listem poleconym na adres Organizatora, najpóźniej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zakończenia Promocji (liczy się data stempla pocztowego).
 3. Reklamacje wysłane po terminie wskazanym w pkt 2 powyżej nie wywołują skutków prawnych.
 1. Reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 5 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania.
 2. W przypadku złamania przez Uczestnika zapisów regulaminu lub wykrycia przez Organizatora podejmowania przez Uczestnika prób wpłynięcia na Promocję, Organizatorowi przysługuje prawo wykluczenia Uczestnika z Promocji bez jakiegokolwiek postępowania wyjaśniającego.

 

§5 [Dane osobowe] 
 

 1. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane (zwane dalej: „Danymi osobowymi”):
  1. Imię i nazwisko Uczestnika,
  2. Adres do wysyłki zamówienia,
  3. Numer telefonu kontaktowego Uczestnika,
  4. Adres e-mail Uczestnika,
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 3. Uczestnicy poprzez czynny udział w Promocji wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie danych przez Organizatora jako administratora danych osobowych („Administrator”) w celu udziału w Promocji.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane wyłącznie w celu udziału w Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na potrzeby własne, dokumentowania prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Uczestnika, Administratora lub osoby trzecie.
 5. Podstawę przetwarzania danych osobowych Uczestnika stanowi art. 6 ust. 1 pkt a) i f) RODO, tj. zgoda Uczestnika oraz usprawiedliwiony cel Administratora, którym jest marketing własnych produktów i usług.
 6. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, lecz niezbędne do udziału w Promocji.
 7. Dane osobowe przekazane Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami podatkowo - księgowymi oraz przepisami regulującymi wygaśniecie zobowiązań na skutek przedawnienia lub innych zdarzeń.
 8. Odbiorcami danych osobowych przekazanych Administratorowi w związku z organizacją i realizacją Promocji czyli podmiotami, którym Administrator będzie mógł przekazać dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, będą podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, jak wykonujące usługi doradcze, współzarządzające, księgowe, prawne, informatyczne, kurierskie, pocztowe, etc.
 9. Uczestnikom przysługuje:
  1. prawo dostępu do treści danych i ich sprostowania,
  2. prawo do usunięcia danych, o ile nie obowiązują inne przepisy prawa, które zobowiązują administratora danych do archiwizacji danych przez określony czas,
  3. prawo do przenoszenia danych, o ile podstawą przetwarzania danych jest umowa lub zgoda osoby, której dane dotyczą, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingu bezpośredniego, realizowanego przez administratora danych w ramach usprawiedliwionego interesu prawnego, a także ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą lub podobnie na nią wpływały,
  6. prawo do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest administratorem danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
  7. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeśli podstawą przetwarzania danych była zgoda osoby, której dane dotyczą. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na jej podstawie, przed jej cofnięciem,
  8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  9.  W celu realizacji prawa do kontroli danych, dostępu do treści danych, ich poprawiania, a także innych praw, należy skontaktować się z Organizatorem.

 

§6 [Ustalenia końcowe]

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego.
 2. Regulamin dostępny jest na Stronie www Organizatora oraz w wersji papierowej w siedzibie Organizatora.
 3. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu lub anulowania Promocji w każdym czasie  - z zachowaniem praw nabytych przez Uczestników.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich opublikowania na Stronie www.